مسئول کمیته بدنسازی هیات ورزشهای ناشنوایان

بسمه تعالی

طی حکمی توسط سرپرست محترم هیات جناب مولا آقای هادی ابراهیمی زاده بعنوان مربی بدنسازی ای این هیات منصوب گردیدند تا بتوانند خدمت ارزنده ای به ورزشکاران عزیز داشته باشند.