کمیته ها

 

            رئیس : منصور مقدم

           شماره تماس :09133412978

رئیس : سلمان خواجه حسنی

شماره تماس : 09131986007

رئیس : علی اکبر ثابتی پور

شماره تماس :09131415739

رئیس :سیروس کارگر

شماره تماس :09133431976

رئیس : محسن رشیدی

نائب رئیس : خانم صاحب الزمانی

شماره تماس رئیس:09131974020

شماره تماس نائب رئیس :09133426015

 

رئیس : جبرئیل یوسفی

شماره تماس :091381403649

رئیس : محمئد رضا مظهری صفات

شماره تماس :09131413948

رئیس :سعیده موسوی

شماره تماس :09133437471

رئیس :طیبه هادی خانی

شماره تماس :09132427843

رئیس :فاطمه صادقی

شماره تماس :09381331854

محتوای آکارئون
محتوای آکارئون

رییس : آقای ابراهیمی زاده

شماره تماس : ۰۹۱۳۹۳۸۹۱۳۶

مسئول استعداد یابی هندبال : جناب آقای عارف کائی

شماره تماس : 09037207227